Algemene Voorwaarden, Privacy en Cookies…

Algemene Voorwaarden

Christophe Dierckx / Een Beter Plan

Artikel 1. Definities

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Christophe Dierckx of op  alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. In deze algemene voorwaarden wordt naar Christophe Dierckx verwezen als “de coach” of de “opdrachtnemer” of “de trainer”.
Met de “de klant” of “de opdrachtgever” wordt iedere natuurlijke of rechtspersoon bedoeld waarmee Christophe Dierckx een overeenkomst sluit tot het verzorgen van individuele coaching, trainingen, opleidingen of lezingen, ongeacht of de opdrachtgever of een derde deelneemt. Naar de deelnemer wordt verwezen met “coachee”

Christophe Dierckx behoudt zich het recht de ‘Algemene Voorwaarden’ op ieder moment te wijzigen. De wijzigingen hebben geen invloed op lopende overeenkomsten.

Artikel 2. Toepassing van deze Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

Artikel 3. Offertes

 1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende dertig dagen tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. Als referentiedatum wordt de datum op de offerte genomen.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven
 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever gebeuren.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordag opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid door hem of haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5. Contractduur en opzegging

 1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover van te voren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Geheimhouding

 1. Betrokken partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8a. Betaling bij particuliere klanten

Bij Particuliere klanten wordt er onmiddellijk betaald per cash of betaalkaart op het einde van iedere sessie, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8b. Betaling bij zakelijke klanten

 1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te gebeuren binnen de 7 dagen na factuurdatum, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofden dan ook.
 2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verder ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is de opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat hij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden gesteld.
 3. Bij niet betaling binnen de gestelde termijn is er, van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling, een verwijlintrest van 10 % verschuldigd en dit vanaf de zestiende dag na de factuurdatum.  Bovendien wordt het factuurbedrag met minimum 75 Eur administratiekost verhoogd + eventuele andere (al dan niet) rechterlijke inningskosten.
 4. Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Als van de opdrachtnemer meer dan de gebruikelijk inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan de opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Coaching gebeurt aanvullend op medische hulpverlening. Coaching is geen vervanging van medische of psychologische hulpverlening van welke aard ook. Een coach stelt geen diagnose en mag/kan geen medische diagnoses of analyses in vraag stellen.
 2. Indien de opdrachtgever voorkeur geeft aan multidisciplinaire samenwerking en kan hiervoor schriftelijke toestemming via het document “Informed Consent” gevraagd worden, zodat coaching kan aansluiten bij eventueel andere trajecten van hulpverlening. Indien de klant in behandeling is bij een arts, dient de klant dit zelf vooraf schrifelijk te melden aan de coach.
 3. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door hem verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
 4. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 10. Annulering / beëindiging van de overeenkomst / afspraken niet nagekomen

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings- of coachingtraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtgever betaalde bedrag.
 2. De opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings- of coachingtraject heeft het recht deelname aan of de opdracht foor een cursus, training, begeleidings- of coachingtraject te annuleren per aangetekende zending.
 3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot vier weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachingtraject kosteloos. Bij niet-annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings- of coachingtraject te voldoen.
 4. Bij annulering binnen de 4 weken tot en met één week (7 kalenderdagen) voor aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachingtraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen de week (7 kalenderdagen) het volledige bedrag.
 5. Wanneer de opdrachtgever of deelnemer na aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachingtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
 6. Individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 48u voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd of verplaatst. Bij afzegging of verplaatsing binnen de 48u is de opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
 7. Als één van beide partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk en schriftelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 11. Persoonsgegevens

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met de opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u bij Privacybeleid.

Artikel 12. Geschillen

 1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is de Belgische wetgeving van toepassing.
 2. Geschillen voorvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden beslecht door de Rechtbank van Antwerpen.

Privacybeleid en Cookies

Ik doe er alles aan om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden. Daarom hou ik me aan de General Data Protection Regulation (GDPR).

Deze privacyverklaring geldt als je mijn website http://www.eenbeterplan.be of https://www.simpson-protocol.be bezoekt en/of deelneemt aan een van mijn programma’s.

In deze verklaring leg ik uit hoe ik omga met de persoonsgegevens van bezoekers en mijn klanten. Ik geef aan welke gegevens ik verzamel en voor welk doel ik ze gebruik. Lees deze privacyverklaring goed door. Dan weet je wat er met je gegevens gebeurt. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met me op info@eenbeterplan.be.

Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gebruik gemaakt van de ‘ik-vorm’. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt de commerciële naam “Een Beter Plan” en/of “Christophe Dierckx” bedoeld.

Artikel 1 Doeleinden en gegevens

Wat verzamel ik, wat gebruik ik en voor welk doel?

a. Versturen van nieuwsbrieven

Als je je hiervoor hebt aangemeld en je naam en e-mailadres hebt gegeven, dan ontvang je regelmatig (niet meer dan 1 per twee weken) een e- mailnieuwsbrief. Als je deze berichten niet meer wilt ontvangen, dan kun je je gemakkelijk afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief. Ook om je te informeren i.v.m. nieuwigheden, acties, promoties en wedstrijden.

b. Gedrag en bezoekgegevens website

Op http://eenbeterplan.be of https:www.simpson-protocol.be worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Als jouw browser jouw IP- adres, gebruikersnaam, tijdstip van opvraging meestuurt, dan gebruik ik die voor de statistieken van mijn website en om de werking van mijn website gebruikersvriendelijker te maken. Ik kan dan zien hoe vaak en wanneer mijn site bezocht wordt, maar niet door wie. Die gegevens worden zoveel mogelijk anoniem gemaakt.

c. Aanbieden van diensten

Ik gebruik jouw gegevens ook om je via mijn programma te kunnen helpen en om mijn programma’s te verbeteren.

d. Therapeutische doeleinden

In principe heb ik geen persoonlijke gegevens nodig, noch neem ik noties tijdens een sessie.  Indien ik toch geschreven informatie zou nodig hebben, breng ik jou daar van op de hoogte.  Uiteraard kan je die dan ook inkijken en eventueel laten verwijderen. 

e. Overige doeleinden

Jouw e-mailadres, je vestigingsadres en/of naam gebruik ik om facturen te sturen en voor mijn boekhouding. Ook gebruik ik deze gegevens om eventuele klachten en/of geschillen met je te behandelen.

Artikel 2 Derden

Het kan zijn dat ik je gegevens met anderen moet delen om te kunnen te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het kan bijvoorbeeld zijn dat ik jouw gegevens moet delen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. In geen geval verkoop ik je gegevens aan derden, zoals andere bedrijven.

Wanneer je klant bent van Een Beter Plan en/of Christophe Dierckx dan heeft de boekhouder inzicht in jouw facturatie gegevens zodat ze in opdracht van mij taken kunnen uitvoeren om mij zo goed mogelijk te helpen.

BEWARING

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de diensten te leveren en zolang ik de activiteiten beoefen waarvoor jij jouw gegevens achterliet.

Artikel 3 Inzage en aanpassen

Als je wilt, kun je altijd inzage krijgen in je persoonlijke gegevens en je mag ze ook altijd laten aanpassen of verwijderen. Stuur me dan een mail naar info@eenbeterplan.be. Je hoort dan zo spoedig mogelijk van mij. Ik check wel eerst of het verzoek wel echt van jou komt.

Artikel 4 Cookies

Mijn website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein (tekst)bestand dat een website op de harde schijf van je computer zet, op het moment dat je mijn site bezoekt.

De volgende cookies plaatst mijn website:

a. Cookie voor Google Analytics, Vimeo, WordPress

De website https://eenbeterplan.be en https://www.simpson-protocol.be maakt gebruik van Google Analytics van ‘Google Inc’ om bij te houden hoe de bezoekers mijn website gebruiken. Ik kan dan zien hoe vaak en wanneer mijn site en welke pagina’s bezocht worden. De verkregen informatie van de cookie, in combinatie met je IP- adres, wordt overgeplaatst naar een van de Google servers. Dit kan een server zijn die zich in de Verenigde Staten bevindt.

Als je niet wilt dat Google Analytics een cookie plaatst, dan kan je dit via de browser uitschakelen.

Deze site is gebouwd met WordPress. Het kan zijn dat ook WordPress nog cookies plaatst, net zoals een plugin (vb jetpack). Sommige video’s zijn opgeslagen bij Vimeo, ook zij durven wel cookies te plaatsen.

b. Socialmediadeelknoppen

Op mijn website zijn knoppen opgenomen om mijn blogposts te kunnen delen op sociale netwerken zoals vb Facebook en LinkedIn. Om deze knoppen te laten werken worden cookies geplaatst. Lees de privacyverklaringen van Facebook en LinkedIn welke persoonsgegevens deze bedrijven via de cookies verwerken en hoe ze met jouw privacy omgaan.

Artikel 8 Wijzigen Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan ik wijzigen. Ik adviseer je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of deze verklaring is gewijzigd.

Artikel 9 Gegevens van mijn bedrijf

Christophe Dierckx / Een Beter Plan

Vestigingsadres: Hallebaan 22, 2240 Zandhoven, België

Contact via: info@eenbeterplan.be

KLACHTEN

Heb jij jouw rechten uitgeoefend, een inzage, wijziging of verwijdering aangevraagd, maar vind je dat er niet werd gehandeld volgens deze privacyverklaring, dan kan je een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie.

Ik doe mijn best om steeds binnen aanvaardbare termijn te antwoorden en jou van een antwoord of bevestiging te voorzien. Ik hoop op jouw begrip en geduld, als dit langer dan gewenst op zich laat wachten.

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
tel. +32 (0)2 274 48 00
fax +32 (0)2 274 48 35
e-mail: commission@privacycommission.be.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 9 mei 2019.